شنبه, 05 اسفند, 1396
SATURDAY, February 24, 2018
چهار شنبه 08 آذر
آغاز تست دکلها، فلکه، صندلیها و کابلهای تله سیژ آفتاب شمشک


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved