دوشنبه, 26 آذر, 1397
MONDAY, December 17, 2018
سه شنبه 05 دی
وضعیت برف پیست های دیزین و شمشک پس از بارش دوشنبه 4 دی
عکس : امید انوری پور - محسن گودرزی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved