دوشنبه, 26 آذر, 1397
MONDAY, December 17, 2018
چهار شنبه 29 دی
اظهارات مدیر داخلی پیست دیزین در خصوص نقص فنی تله کابین دره (28 دی 95)


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved